Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Förälder – Puff till undersida
Förälder – Frågor & Svar

Ungdomar med sexuella beteendeproblem

Varför hände det här?

Det är inte lätt att ge en förklaring till varför ungdomar begår sexuella övergrepp. (För att förstå vad ett sexuellt övergrepp är, läs under rubriken “Sexuella övergrepp.”)

Problembeteendet beror oftast på ett flertal faktorer, nedan följer några av de vanligaste bakgrundsfaktorerna:

Nyfikenhet och att vilja att utforska

De flesta ungdomar är nyfikna på sex. Om man av någon anledning inte har en jämnårig person att testa sin sexualitet på så tar en del ungdomar chansen att utforska sin sexualitet mer på någon som finns i närheten. Oftast är det någon de känner väl och som finns inom det närmsta nätverket. De vet att det är fel och att de kan hamna i problem om någon upptäcker det. De vet däremot kanske inte vilka omfattande konsekvenser handlingen kan leda till, exempelvis kontakt med socialtjänsten, övergreppsspecifik behandling, att offret kan få problem och må dåligt osv.

Impulsivitet/ Omognad

Forskning visar att de flesta ungdomar är impulsiva, men att en del är omognare och mer impulsiva än andra. Vissa har diagnoser som ADHD, vilket innebär att de har ännu svårare att hantera sin impulsivitet (notera att de flesta med en ADHD diagnos inte har ett sexuellt problembeteende). Ungdomar med andra neuropsykiatriska funktionshinder kan också pga av omognad eller svårigheter gällande relationsfärdigheter välja att umgås med yngre eller intellektuellt svagare individer, vilket kan leda till att övergrepp förekommer.

Antisociala beteenden/ Aggression

En del ungdomar har en historia av antisocialt beteende och agerar ut aggressivt gentemot andra. Ett sexuellt problembeteende kan bero på att ungdomen inte bryr sig om samhällets lagar, regler och värderingar. Hen gör helt enkelt det hen känner för där och då. Dessa ungdomar förgriper sig oftare på jämnåriga.

Psykiska svårigheter

En del som förgriper sig sexuellt på andra har allvarliga psykiska problem, exempelvis depression eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En diagnos i sig orsakar inte ett sexuellt problembeteende, men den psykiska åkomman kan påverka förmågan att reglera känslor, omdömesförmåga och hur man väljer att agera. Personer med psykiska problem tenderar att isolera sig, känna sig utanför och kan därför vända sig till yngre personer som ett substitut för åldersadekvata kamratrelationer.

Att tidigare ha exponerats för sexualiserat material och beteenden

Barn och ungdomar har idag lätt att hitta filmer, TV-program, bilder med sexuellt innehåll. En del ungdomar har exponerats för pornografiskt material under sin uppväxt och före det sexuella utagerandet. En del unga lever i hem med sexuell gränslöshet, med exponering för äldre syskons eller vuxna människors sexualitet. En sådan miljö är destruktiv för barn och kan vara en anledning till det sexuella problembeteendet.

 Sexuella övergrepp

En del unga har själva blivit utsatta för sexuella övergrepp. Övergrepp kan ha skett nyligen eller ha inträffat långt tillbaka i tiden. Forskning visar att ungefär 30% av ungdomar med ett sexuellt problembeteende har blivit sexuellt utnyttjade. För flickor är den siffran betydligt högre ca 60-90% av flickorna har varit utsatta för sexuella övergrepp. Att det är en sådan spridning 60-90% beror på att forskningen inte är samstämmig, men att de olika rapporterna rapporterar att mellan 60 – 90% varit utsatta.

Sexuell dragning till barn

De flesta ungdomar blir mycket lätt sexuellt upphetsade, men bara ett mycket litet antal ungdomar blir sexuellt attraherade av barn. Dessa få ungdomar riskerar att utveckla pedofili, vilket innebär en huvudsaklig sexuell tändning på barn 12 år eller yngre och ungdomen ska vara minst 4 år äldre än barnen hen attraheras av. Det är mycket är ovanligt hos ungdomar. Även om ditt barn förgripigt sig på ett annat barn under 12 år och mer än 4 år yngre behöver det absolut inte betyda att de tänder på barn. Den vanliga anledningen till att begå övergrepp mot barn är att de är lätta att övertala och att man har dem i sin närhet.

Ditt barn kan således ha utvecklat det problematiska sexuella beteendet av olika anledningar. Det är alltid viktigt att undersöka bakgrunden och förstå funktionen av beteendet för att så småningom kunna hjälpa hen att utveckla en sund sexualitet.

Vanliga frågor som föräldrar har

Nedan följer vanliga frågor föräldrar har gällande sexuellt problembeteende. Svaren är baserade på den information vi har i dagsläget.

Ungdomar med sexuellt problembeteende

 • Kommer dessa ungdomar att bli förövare som vuxna?

Forskning visar att de flesta barn/ungdomar som agerat ut sexuellt inte blir förövare som vuxna. Deltar den unga i övergreppsspecifik behandling sjunker risken ytterligare. Forskning visar att återfall i sexuella övergrepp för barn/ungdomar efter behandling är låg, mellan 3- 14% .

 • Vilken typ av familjer kommer ungdomar med ett sexuellt problembeteende från?

Vi träffar alla olika sorters familjer. En del lever med sina biologiska föräldrar, andra med sina styvföräldrar, adoptivföräldrar eller i familjehem. Familjerna har olika inkomster, utbildningar, kulturer och etniska bakgrunder. Många av dessa familjer skulle uppfattas som fullt ”normala”. Andra familjer är inte lika välfungerande där fysisk och psykisk misshandel förekommer, missbruk, våld i hemmet och ekonomiska svårigheter.

 • Vilken typ av ungdomar begår sexualbrott?

Det finns alla typer av pojkar som förgriper sig sexuellt. En del har en historia av problematiskt beteende medan andra har varit välfungerade. En del är duktiga i skolan medan andra har inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriska diagnoser. Vissa har erfarenhet av misshandel (fysisk, psykisk, sexuell) medan andra inte. En del har god social förmåga och många vänner även om det är något vanligare att de  har svårt att relatera till jämnåriga.

 • Begår ungdomar allvarliga sexbrott?

En del gör det. Vissa ungdomar begår lindrigare sexualbrott medan andra kan begå grova övergrepp med inslag av tvång och våld.

 • Har ungdomarna själva blivit sexuellt utnyttjade som barn?

Enligt forskning har ca 30 % av pojkarna uppgett att de själva blivit sexuellt utnyttjade, medan siffran för flickor ligger mellan 60-90% dvs att flickor i betydligt större omfattning varit utsatta för sexuella övergrepp. Flertalet studier visar att många av ungdomarna har varit utsatta för fysisk och psykisk misshandel under sin uppväxt.

 • Berättar ungdomarna sanningen om vad de har gjort?

En del erkänner direkt de sexuella övergreppen vid en konfrontation. En del erkänner i polisförhör eller förhör på socialtjänsten eller börjar ta ansvar under den övergreppsspecifika terapin. En del nekar under lång tid eller för alltid. Många berättar att desto senare de berättar sanningen, desto svårare är det att berätta vad man gjort. Man kan dock fullfölja en behandling även om den unge förnekar. Det gör dock det terapeutiska arbetet svårare och inte lika utvecklande.

 • Har dessa ungdomar andra psykiska problem?

En del har det. Det kan exempelvis handla om ADHD, neuropsykiatriska diagnoser, depression eller posttraumatiskt stressyndrom.

 • Har unga med sexuella beteendeproblem mycket gemensamt med vuxna förövare?

Nej, de flesta unga med ett sexuella beteendeproblem är ganska annorlunda från vuxna förövare. Unga är i regel involverade i gränsöverskridande beteende under en kortare tidsperiod, beteendet är mindre aggressivt och återfallsrisken är lägre för unga förövare än hos vuxna.

 • Vilka är offren?

De flesta barn spenderar mycket tid med och känner den som utsätter dem. Det kan vara syskon, kusiner, grannar eller bekanta. Det är ovanligt att en ungdom förgriper sig på någon hen inte känner, ett okänt barn på en lekplats exempelvis.

 • Om mitt barn förgrep sig på ett barn av samma kön, betyder det att hen är homosexuell?

De flesta unga med sexuella beteendeproblem föredrar inte aningen pojkar eller flickor, utan könet förefaller inte ha en avgörande betydelse. Är offret till en kille är en ung pojke behöver det inte betyda att ungdomen behöver bli homosexuell som vuxen. Det kan snarare handla om att man spenderar mer tid med pojkar och att det är bekvämare att experimentera med någon av samma kön. I de fall där ett barn/ungdom enbart har förgripit sig på pojkar eller enbart på flickor och det finns anledning att tro att den unge är sexuellt intresserad av barn, är det viktigt att tidigt adressera det i behandlingen.

 • Uppvisar dessa ungdomar andra antisociala eller aggressiva beteenden?

En del, det är mer troligt att kriminellt beteende kan påträffas i framtiden än sexuellt problembeteende. Detta är något föräldrar behöver vara uppmärksam på.

 • Bör dessa ungdomar tillåtas att ha en mobil under processen?

Det beror på hur beroende hen är av sin telefon i vardagen. Det är viktigt att telefonen används på ett lämpligt sätt och föräldrarna bör ha uppsyn vad hen använder telefonen till. ofta rekommenderar vi att man inte har tillgång till internet på sin telefon och i vissa fall bör ungdomen inte heller ha tillgång till kamera. Man kan införa föräldrakontroll för att minska risken att den unge besöker otillåtna sidor.

 

Flickor med sexuellt beteendeproblem

Det finns lite forskning kring flickor som uppvisar ett sexuellt problembeteende mot andra barn. Det kan bero på att det finns ett stort mörkertal, att flickors beteende inte anmäls. Den forskning som finns har utförts på ett litet antal flickor och är inte representativ. Här är dock några viktiga aspekter vi vet idag:

 • Det finns många bakgrundsorsaker till sexuella beteendeproblem, allt från nyfikenhet till att det är drivet av aggressivitet dvs samma som för pojkarna.
 • Flickor står för ca 10 % av övergreppen som begås av unga under 18 år.
 • Offret är i regel en nära anhörig.
 • En del flickor har inte uttalade problembeteenden, medan andra har allvarliga problembeteende med antisociala tendenser.
 • Jämfört med pojkar har fler av flickorna en historia av allvarliga psykiska problem och sexuella övergrepp.

 

Kontakt med socialtjänsten och rättsystemet

Det kan vara svårt att hantera rättssystemet och veta vilka rättigheter som gäller för barn och ungdomar. Det är ännu svårare när ett barn/ungdom har varit involverad i ett problematiskt sexuellt beteende. Det kan kännas som att människor utanför familjen fattar beslut om vad ni behöver göra eller vad som kommer hända med ert barn. Det kan kännas som att onödiga och orättvisa beslut fattas och som ni inte tycker verkar vara det bästa för ert barn eller för familjen.

Det är viktigt att påminna sig om att rättssystemet finns för att skydda samhället i stort. Socialtjänst, BUP, poliser, advokater, övervakare och domare behöver ta beslut för att försäkra sig om att människor ska känna sig säkra. När det handlar om ungdomar behöver socialtjänsten, domstolen utforma en plan för att förhindra att den unga agerar ut på ett opassande sätt i framtiden.

Ofta kopplas socialtjänsten in. Socialtjänsten ser till barns bästa och kan till exempel rekommendera att ungdomen bör flytta från hemmet under en period. Om den unga sedan återvänder till hemmet beror på hur terapiarbetet fungerar och hur familjesituationen ser ut.

Socialtjänsten är ofta direkt involverad i familjen. Ibland kan det kännas som att personal inkräktar familjen och det kan kännas som att någon granskar er familj. Det kan vara viktigt att komma ihåg att socialtjänsten är ålagda att utföra ett arbete även om det kan vara svårt för er familj att acceptera. Det kan underlätta om man samarbetar med socialtjänsten för att processen ska bli så enkel som möjlig.

 

Checklista för professionella

Hur avslöjades handlingen?
Vem är offret – vem är förövaren?
Finns fler möjliga offer?
Skydd för både offer och förövare?
Samtal med offer – bekräftelse
Polisanmälan
Krissamtal/ handledning med föräldrar
Riskbedömning
Övriga tester och utredningar

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10