Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Behandling

Behandling

Off Clinic behandlar familjer där barn, ungdomar som har förgripit sig sexuellt, har sexuella beteendeproblem, varit utsatta eller självskadande sex och trauma finns. Behandlingen sker utifrån barnets eller ungdomens förutsättningar oavsett diagnoser.

För att nå ett bra behandlingsresultat behöver barnets/ungdomens nätverk vara delaktiga i den unges behandling och få tillgång till handledning och utbildning.

Behandlingen kan ske i Öppenvård eller slutenvård, Off Clinic Behandlingshem. Omhändertagandenivån, som bedömer vilket skydd den unge är i behov av under behandlingstiden, utreds i en riskbedömning, utredning gällande sexuella beteendeproblem eller i en traumautredning.

Individuell övergreppsspecifik samtalsbehandling

Övergreppsspecifik samtalsbehandling är avsedd för barn/ungdomar som har förgripit sig sexuellt och skattats i måttlig-hög risk enligt ERASOR eller annan metod för att återfalla. Behandlingen anpassas efter den unges möjligheter att ta till sig behandling och pågår tills ungdomen har utarbetat strategier för att själv ta ansvar för sina riskbeteenden och har bättre kontroll på och kunskap om sin sexualitet.

Metod:
Samtalsbehandling en gång i veckan med fokus på:

 • psykoedukation om sexualitet, kroppens och hjärnas funktioner
 • mindfulness – att lära sig att bli uppmärksam på sig själv och sin omgivning
 • konsekvenser av sexuella beteendeproblem på kort och lång sikt
 • tankefärdigheter – förståelse för de egna tankarna och tankekedjorna
 • sexualitet – sex och samlevnad, sexuell identitet, sexuella fantasier och avvikelser.
 • utveckling av offermedvetenhet och offerempati
 • utveckling och stöd av hälsosamma beteenden och attityder
 • känsloreglering
 • relationsfärdigheter
 • identifiering av personliga riskfaktorer
 • stopp-plan – i den sammanfattas risksituationer, riskbeteenden, risktankar och vilka strategier den unge kan använda för att hantera dessa
 • kör-plan – är mina delmål och mål med mitt liv. Vad behövs och vem kan hjälpa mig att nå dit.
 • Som hjälpmedel i behandlingen kan film, spel, rollspel med mera användas.Mål:
  Den unge ska sänka sina risker, upphöra med sexuella beteendeproblem samt utveckla och använda sig av realistiska återfallsförebyggande strategier och lära sig att utöva en sund sexualitet.

Övergreppsspecifik gruppterapi

Övergreppsspecifik gruppterapi är avsedd för ungdomar som har förgripit sig sexuellt och har skattats i måttlig-hög risk för att återfalla. I gruppterapin fokuseras inte på de övergrepp de unga själva har begått. Man tränar på socialt samspel, känsloreglering samt utbyter erfarenheter och kunskap om relationer.

Övergreppsspecifik gruppterapi finns att tillgå vid behov och då det finns möjlighet att få till en grupp. I öppenvård är det av logistiska skäl ibland svårt.

Metod:

 • Gruppbehandling 1 gång i veckan med fokus på samma komponenter som i den individuella terapin, men på ett mer generellt plan

Mål:

 • Den unge ska utveckla sina sociala färdigheter samt lära sig att utöva en sund sexualitet.
  Det vanliga och mest verksamma är att deltaga både i grupp- och individualterapi.

Individuellt anpassad samtalsserie

Individuellt anpassad samtalsserie är avsedd för ungdomar som har förgripit sig sexuellt och skattats i låg risk för återfall. Samtalen kan också rikta sig till ungdomar som inte har förgripit sig sexuellt men har ett oroande sexuellt beteende, exempelvis  självskadande sex.

Metod:

 • psykoedukation om konsekvenser av sexuella beteendeproblem
 • utveckling och stöd av hälsosamma beteenden och attityder
 •  känsloreglering
 • relationsfärdigheter
 • sex och samlevnad

Mål:

 • Den unge ska upphöra med sexuella beteendeproblem och utveckla en sund sexualitet.

Traumabehandling 

Traumabehandling är avsedd för unga som vid utredning visat sig ha symptom på traumatisering eller som har utvecklat PTSD.

Off Clinic arbetar med utsatta för sexuella övergrepp. Vi utreder om barn och ungdomar uppvisar trauma, samt erbjuder behandling av symptom på trauma och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).

Metoder vid behandling:

 • traumafokuserad KBT
 • prolonged Exposure
 • psykoedukation av traumasymptom
 • lära sig att hantera eventuella symptom och undvikande beteenden
 • exponering för traumatiska händelser genom att skriva en livsberättelse
 • traumafokuserad terapi i grupp

Traumafokuserad KBT och Prolonged Exposure (en särskild behandling vid PTSD). Båda metoderna är väl beprövade och beforskade. Traumfokuserad KBT är riktad mot yngre barn medan PE är en metod som främst används för tonåringar och vuxna.

Vid båda formerna bör även föräldrarna delta i stor utsträckning beroende på barnets ålder.

Mål:

 • Den unge ska minska traumasymptom

Familjebehandling

Familjebehandlingen är avsedd för föräldrar (eller andra vuxna i föräldrars ställe) till Barn/ungdomar som får behandling på Off Clinic.

Metod:

 • utbildning
 • deltagande i barnets behandling
 • handledning
 • familjesamtal

Mål:

 • Föräldrarna ska få kunskap om samverkande faktorer bakom sexuella beteendeproblem och de omständigheter som bidragit till att deras barn har kunnat förgripa sig eller har blivit utsatt sexuellt. Kunskapen är viktig för att kunna skydda från nya övergrepp samt stödja den unge i behandlingen. Familjen ska efter behandlingen kunna fungera som en familj, boende tillsammans eller åtskilda, med strategier för att förhindra nya övergrepp.

Sköldis
Sköldis är en behandling för barn med sexuella beteendeproblem där även föräldrarna deltar. Sköldis arbetar med barn i åldrarna 5-11 år som agerar ut sexuellt mot andra barn. Behandlingen utgår från en KBT-baserad manual som är utarbetad och utvärderad i USA. Barngruppen och föräldragruppen träffas parallellt.

Barngruppen
Barngruppen träffas en gång i veckan vid tolv tillfällen. Varje träff pågår i en och en halv timme.Genom aktivt deltagande i olika aktiviteter (bl.a. rollspel, gruppdiskussioner och berättelser utifrån aktuella teman) får barnen lära sig:

 • namn på kroppsdelar
 • enkel sexualkunskap
 • sexuella beteenderegler
 • strategier för självkontroll
 • förebyggande av framtida utsatthet

Föräldragruppen
Föräldragruppen träffas parallellt med barngruppen. Föräldrars deltagande är en förutsättning för och en viktig del i barnens behandling. Föräldraträffarna bygger på diskussioner på samma teman som barngruppen arbetar med. Gruppen diskuterar även frågor som rör föräldraskapet när man har barn med sexuella beteendeproblem.Ämnen som tas upp är:

 • hur de sexuella beteendeproblemen ser ut
 • föräldrarnas känslor kring barnens svårigheter
 • relationen mellan barn och föräldrar
 • hur kan man hjälpa sitt barn att stoppa det sexuella agerandet

Sköldisbehandling ges även till enskilda familjer som individuell behandling.

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10