Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Utredning

Utredning

Riskbedömning enligt Erasor – Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism
Utredningen utgår från checklistan ERASOR som är utarbetad för ungdomar 12 – 18 år. Vi går igenom ungdomens historia, sexuella problembeteenden samt eventuella tester. Vi intervjuar den unge och nätverket. Utifrån den samlade informationen görs en bedömning av risk för återfall samt en behandlingsrekommendation. Utredning sker i hemkommunen eller på Off Clinics öppenvård i Kristianstad, Lund eller Göteborg

Utredning av sexuella beteendeproblem barn under 12 år

Barn under 12 utreds med checklistan AR-RSBP Assessing Risk to Repeat Sexual Behavior Problems)  som är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella beteendeproblem för barn mellan 0-11 år och är framtagen av Tracey Curwen, Nipissing University, Psychology Department i Canada.

AR-RSBP består av 34 olika variabler/riskfaktorer inom områdena historiska faktorer, sexuellt intresse, attityder och beteende, egen utsatthet, familjens, omgivningens fungerande, icke-sexuellt våld, tankar och beteenden, psykosocialt fungerande, behandling och preventionsplan samt andra fallspecifika faktorer. Alla variablerna har via forskning och klinisk erfarenhet visat sig ha betydelse för risken att återfalla i sexuella beteendeproblem. De historiska faktorerna är statiska, de övriga dynamiska – det vill säga behandlingsbara.

 

Generella riskfaktorer för återfall i sexuella beteendeproblem:

 

Statiska faktorer:

  • Historiska faktorer – beteenden under övergreppen
  • Egen utsatthet
  • Familjemiljö

 

Dynamiska faktorer:

  • Sexuellt intresse, attityder och beteende
  • Familjens, omgivningens fungerande
  • Icke-sexuellt våld, tankar och beteenden
  • Psykosocialt fungerande
  • Behandling och preventionsplan
  • Andra fallspecifika faktorer

 

Bedömning gällande barn med sexuella riskbeteenden:

Då det gäller unga som skadar sig genom sex eller säljer sexuella tjänster intervjuas den unge och nätverket. Därutöver genomförs tester och utredningar som anses lämpliga. Utifrån den samlade informationen görs en beskrivning av problemområden och en behandlingsrekommendation.

Traumautredning
Vi intervjuar den unge och personer i ungdomens närhet. Intervjuerna kompletteras med tester. Därefter görs en bedömning av om den unge är så pass påverkad av tidigare händelser att det krävs särskilda insatser.

Tester
Off Clinic använder flera olika tester i sitt arbete. Vilka som väljs beror på vad för slags utredning som ska göras. Hänsyn tas också till den unges begåvningsnivå.

ASAP
ASAP – Adolescent Sexual Abuser Project, är ett testbatteri utvecklat i Storbritannien av Beckett med flera, 2003. Det används för att på ett systematiskt sätt bedöma personlighetsvariabler och specifika svårigheter hos ungdomar med sexuell övergreppsproblematik. Testet bedömer inte övergreppsrisk utan ger en bild av vad ungdomen behöver arbeta med i en eventuell övergreppsspecifik behandling.

 

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10